sharin_co_20190818_p_2113190216287647377_4_2113190213846312606
sharin_co_20190818_p_2113190216287647377_3_2113190213871697838
sharin_co_20190818_p_2113190216287647377_2_2113190213888295889
sharin_co_20190818_p_2113190216287647377_1_2113190213863115985

طراحی داخلی و ساماندهی فضای ترمینال مسافری پروازهای داخلی

موقعیت: فرودگاه بین المللی کیش

en_USEnglish