sharin_co_20191115_p_2177860699057116998_1_2177860696423007319
sharin_co_20191115_p_2177860699057116998_2_2177860696448393478
sharin_co_20191115_p_2177860699057116998_3_2177860696465198190

طراحی غرفه نمایشگاهی

کارفرما: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

موقعیت: جزیره کیش

fa_IRPersian